Στο Αίμα των σταφυλιών η Φορεσιά Του…

Ουρανός και γη είναι τα Παγκόσμια – Συμπαντικά εξιδανικευμένα πεδία Συ­νείδησης. Είναι η εκπόρευση της Ιδέας και η γη είναι η εκτέλεση, η υλοποίηση, η εφαρμογή. Ο Λόγος, Αδελ­φοί, είναι η εκδήλωση της Τέλειας Θείας Ιδέας, μα και η εφαρμογή, η τήρηση στο υλικό πεδίο. Καλείσθε, λοι­πόν, να συλλάβετε και να αφομοιώσετε τις Θείες ιδέες που εκπορεύονται και να τις καταστήσετε τρόπο ζωής, καθη­μερινό τρόπο ζωής, καθημερινή εκδήλωση και διδα­σκαλία στον ίδιο τον Εαυτό σας και στα μέρη του Εαυ­τού σας, που είναι γύρω σας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια, χωρίς να υπάγεσθε σε χρόνο και σε τόπο. Αυτό είναι το Μέγα Έργο, το οποίο ανατέθηκε στον Άνθρωπο, η φανέρωση της Τέλειας Δημιουργίας του Πατέρα.

Γεν. 49:10-11

Ο Ιακώβ στα παιδιά του:
…ωσότου έρθει “άρχοντας”,
σ’ αυτόν που οι λαοί θα υπακούσουν.
Στ’ αμπέλι δένει το πουλάρι του,
το γαϊδουράκι του στο κλήμα.
Πλένει μες στο κρασί τα ρούχα του,
στο αίμα των σταφυλιών τη φορεσιά του.

Ησαΐας 58:8-10

Τότε θα λάμψετε σαν της αυγής το φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν·
η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα ’χετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. 
Θα με φωνάζετε κι εγώ θα σας αποκρίνομαι· βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ, “εδώ είμ’ εγώ”.
Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απειλητικές χειρονομίες,
λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας
και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μες στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας,
και το σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως.

Ματ. 13:43

Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους.
Όποιος έχει αυτιά για ν’ ακούει, ας ακούει


Μέσα σ’ αυτή την Αγάπη, Θεέ Πατέρα, Άπειρε Εαυτέ Μου, ευρίσκομαι και κινούμαι και υπάρχω. Είμαι η Πνοή της Δημιουργίας Σου. Κι αυτή την Πνοή τη μεταφέρω στο γήινο υλικό πεδίο, στους Αδελφούς Μου, με όλα τα απο­τελέσματα της Θείας χορηγίας Σου, της χορηγίας της Αγάπης Σου, της Καλοσύνης Σου της αμέτρητης, της χορηγίας του Φωτός και της Ενότητάς Σου. Βρίσκομαι ανά­μεσα σε μαθητές και ακολούθους, που Συ επέλεξες, που Συ κάλεσες και προσήλθαν πλησίον Μου, για να μαθη­τεύσουν στα διδάγματα της Νέας Κοσμικής Περιόδου, της αποκατάστασης της Αγάπης στην ανθρωπότητα, της κυ­ριαρχίας του Πνεύματος επί της ύλης.

Ως Θεός προϋπάρχων πάσης Αρχής και εκδήλω­σης Δημιουργίας, Είμαι Ανενδεής και ουδέποτε ζήτησα από τον Άνθρωπο λατρευτικά αφιερώματα και εδαφιαίες υποκλίσεις μπροστά στα πόδια Μου. Αντίθετα, πάντοτε σε παρότρυνα, Άνθρωπε, να εκδηλώσεις τη στάθμη της ποιότητάς σου προς τον πλησίον Αδελφό, για να εξα­κριβώσεις σε ποιο ύψος βρίσκεται η στάθμη σου και σε ποιο ύψος και ποιότητα η Αγάπη στον Εαυτό σας Άνθρω­πο. Είναι ανάγκη με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, με κάθε προσπάθεια, να μεταφερθείτε από την κατάσταση της ανευθυνότητας, στην πλήρη υπευθυνότητα, εφόσον ο προορισμός είναι να επανέλθετε Θεοί Τέλειοι. Η Άναρχη Θεότητα εξαπέλυσε και εξαπολύει συνεχώς διαμέσου του Άναρχου Λόγου τις ιδέες. Οι εκπορευθείσες ιδέες είναι η εκδήλωση της Θείας Σοφίας, η εκδήλωση της Αγά­πης, η εκδήλωση της Άναρχης Θεότητας προς τους Κόσμους και τα Όντα. Οι Θείες ιδέες διαχύθηκαν στο Άπειρο, για να καταστούν Λόγοι, Λόγοι – Θεοί πλήρεις, σε πλήρη επίγνωση και ταύτιση, και να καταστούν εκδήλωση στους Κόσμους.

Η Ιδέα, Αδελφοί Μου, από το Βασίλειο του Πατρός, που είναι η βασιλεία των ιδεών, η βασιλεία των Ουρανών, κατέρχεται στον Λόγο και εκδηλώνεται. Εκ­δηλώνεται ως Αγάπη, Σοφία, ως Θεία Διδασκαλία και από τον Λόγο υλοποιείται ανάλογα με το βαθμό που η κάθε Υπόσταση εισδέχεται και αφομοιώνει την ιδέα την εκδηλούμενη διά του Λόγου. Διδαχθήκατε και διδάσκεστε Αέ­ναα με αντικειμενικό σκοπό να εφαρμόσετε στη γη έμπρα­κτα την υλοποίηση των ιδεών σας. Ουρανός και γη είναι τα Παγκόσμια – Συμπαντικά εξιδανικευμένα πεδία Συ­νείδησης. Είναι η εκπόρευση της Ιδέας και η γη είναι η εκτέλεση, η υλοποίηση, η εφαρμογή. Ο Λόγος, Αδελ­φοί, είναι η εκδήλωση της Τέλειας Θείας Ιδέας, μα και η εφαρμογή, η τήρηση στο υλικό πεδίο. Καλείσθε, λοι­πόν, να συλλάβετε και να αφομοιώσετε τις Θείες ιδέες που εκπορεύονται και να τις καταστήσετε τρόπο ζωής, καθη­μερινό τρόπο ζωής, καθημερινή εκδήλωση και διδα­σκαλία στον ίδιο τον Εαυτό σας και στα μέρη του Εαυ­τού σας, που είναι γύρω σας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια, χωρίς να υπάγεσθε σε χρόνο και σε τόπο. Αυτό είναι το Μέγα Έργο, το οποίο ανατέθηκε στον Άνθρωπο, η φανέρωση της Τέλειας Δημιουργίας του Πατέρα.

Εδραιώστε τη Θεία Διδασκαλία, την εκπόρευση της Θείας Σοφίας επί της γης. Κινηθείτε προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς όρια και περιορισμούς. Ανακαλύψτε τις κρυμμένες δυνάμεις του «Είναι» σας, ανακαλύψτε τις Θείες δυνατότητες που φέρετε, ενεργοποιήστε το Λόγο από μέσα σας και ενεργήστε ως έλλογα όντα ανεπτυγ­μένα, φέροντα τη Χριστική Συνείδηση εν εξελίξει και ανα­πτύξει.

Ευλογώ το Έργο Μου, το Υπερούσιο Έργο της Αγάπης και του Φωτός και παρέχω τον Εαυτό Μου σε αυτό. Ευλογώ εσένα, Αγαπημένε Εαυτέ μαθητή, σου δίνομαι σαν Ολότητα, σαν Υπερούσια Αγάπη και Κάθαρ­ση.

Διδάσκαλος Ιωάννης – Παράκλητος

https://dlib.theosis.world/sample-page/#