ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗ;

Αγάπη εστίν αξίωμα Πατρός Δημιουργού, αι απορρέουσαι δε λειτουργίαι συνθέτουν την συμπεριφορά του Πατρός προς τα Δημιουργήματα Αυτού, ήτις περιέχει Στοργήν, Τρυφερότητα, Καλωσύνην, Έλεος, Προσφοράν και Διδαχήν.

Αγάπη εστίν το ύπατον αξιώμα του Όντος, να δημιουργεί την Ύπαρξιν της Ζωής, ως ο Πατήρ και Άρχων απάσης της εξελισσομένης Δημιουργίας εποίησε τους Σύμαπντας Κόσμους και τον Άνθρωπον, ως Υιόν Αυτού, δια της Ουσίας Του και Εκδηλώσεως του Ιδίου Εαυτού Του.

Αγάπη ου νοείται άνευ Προσφοράς Ζωής, όπερ σημαίνει ολοκλήρωσις δια της εκδηλώσεως της μόνης δημιουργικής ικανότητος εις οιανδήποτε εκδήλωσιν όντος φέρει Πατέρα εν αυτώ.

Αγαπάτε αλλήλους και προσφέρετε αλλήλους εαυτούς ως εκδηλούμενοι Θεοί εν Θεώ και δια της λειτουργίας ταύτης θα δυνηθήτε να ίδητε τον Πατέρα εκδηλούμενον ως Πολύμορφον και Πολυσχιδή, ως Πλησίον Εαυτόν και ως Δημιουργία.

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το κείμενο για το αρχείο σας ή να το βάλετε σε κορνίζα

Αγάπη εστίν αξίωμα Πατρός Δημιουργού, αι απορρέουσαι δε λειτουργίαι συνθέτουν την συμπεριφορά του Πατρός προς τα Δημιουργήματα Αυτού, ήτις περιέχει Στοργήν, Τρυφερότητα, Καλωσύνην, Έλεος, Προσφοράν και Διδαχήν.

Ούτω καγώ θέλω ανυψώσει υμάς εις το ύπατον τούτο αξίωμα των Θεουργών, των Δημιουργούντων την Ζωήν εκ της Ουσίας της Αναλλοιώτου και Αδιαφθόρου, της Αγάπης του Πατρός.

Τις δύναται να δώσει Ζωήν, ει μη πρώτον Ζωήν φέρει εν εαυτώ; Ζωή άμα και Αγάπη, ήτις εστίν Ουσία του Πατρός και η εν αυτώ Ζωή, δι’ ης εκδηλούται πάσα Οντότης εις την Αχανή Δημιουργίαν.

Αγάπην λαμβάνετε, Αγάπην δότε, ούτως εστέ Υιοί Θεού μεταφέροντες την Ουσίαν του Πατρός, την δυνάμενην ίνα δημιουργεί Ζωήν αφ’ Εαυτού Της.

Δάσκαλος Ιωάννης