ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ

Σας αποστέλλω στον κόσμο να πείτε ό,τι ακούσατε, ό,τι εζήσατε και να γίνετε Μάρτυρες της Παρουσίας Μου της Νέας στη γη. Σας ελευθερώνω από τα δεσμά του χρόνου, του χώρου και της μορφής. Σας εμπλουτίζω με Αγάπη Θεία, σας ονομάζω Υιούς και Κληρονόμους της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα σας.

Ὁ ἄνθρωπος διὰ νὰ κατορθώσῃ ν’ ἀνέλθῃ ὑψηλότερον πρὸς τὴν Πηγὴν τῆς Ἀληθείας, ἀνάγκη νὰ προσβλέψῃ πρὸς Αὐτὴν καὶ μόνον καὶ νὰ προτάξῃ ὡς ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τῆς ἐπιδιώξεώς του ταύτης τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ πνεύματός του ἀπὸ πάσης τοῦ παρελθόντος ἐπιρροῆς, ἀπὸ πάσης θεωρίας, ἀπὸ παντὸς τέλος δογματισμοῦ ἢ ἀναληθοῦς ἢ συγκεκαλυμμένης ἀντιλήψεως τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πραγμάτων, διότι ἐὰν ἐξακολουθῇ νὰ εἶναι ὡς ὄστρακον προσκεκολλημένος ἐπὶ τοῦ βράχου ἢ τῆς πέτρας τῶν προγονικῶν αὐτοῦ πεποιθήσεων καὶ παραδοχῶν, εἴτε ὑπὸ πρῖσμα θρησκευτικοῦ συναισθήματος, ἐρριζωθέντος καὶ καρποφορήσαντος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ παιδικοῦ του λίκνου, εἴτε ὑπὸ τὴν ἐξωτερίκευσιν ἐπιστημονικῶν δεδομένων, στηριζομένων μονοπλεύρως ἐπί τοῦ μονισμοῦ, ὅστις ἀποτελεῖ τὴν βασικὴν ἔρευναν τῆς νεωτέρας ἐπιστήμης, ἢ καὶ ἀκόμη ἐὰν παρασυρθῇ ὑπὸ ἀλλοτρίων πρὸς τὰς πεποιθήσεις του καὶ τὴν ἐσωτερικὴν αὐτοῦ διάπλασιν καὶ διαίσθησιν, μὴ ἰκανοποιοῦσαν ἀρκούντως τὰς κλίσεις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐγκαταλειπούσης ἐν αὐτῇ ἀσυμπλήρωτα κενὰ ἀνικανοποιήτων πόθων καὶ κλίσεων, οὐδέποτε θὰ δυνηθῇ ν’ ἀπαλλαγῇ τῶν συγκρατούντων αὐτὸν δεσμῶν καὶ οὐδέποτε θὰ κατορθώσῃ ν’ ἀποσπασθῇ ἐκ τοῦ περιωρισμένου κύκλου τῆς δράσεως καὶ ἀντιλήψεώς του, καὶ νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν ἀναζήτησιν εὐρυτέρων πεδίων ἐρεύνης καὶ γνώσεως, δυναμένων νὰ ἱκανοποιήσωσι τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τελειοποίησιν τοῦ πνεύματός του καὶ νὰ πληρώσωσι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Φωτὸς τῆς Ἀληθείας, ἀπηλλαγμένου τοῦ σκοτεινοῦ μέρους τοῦ περιβάλλοντός του.


Διὰ νὰ δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νὰ βαδίσῃ ἀπροσκόπτως πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς Ἀληθείας, ἀνάγκη νὰ ἀποξενώσῃ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἀπὸ πάσης ἐπηρείας δογματικῆς ἢ ἀξιωματικῆς ἀμεταβλήτου καὶ ἀναλλοιώτου, στηριζομένης μόνον ἐπὶ τῆς πίστεως ἢ τῆς βεβαιότητος ἐκείνων, οὓς παρεδέχθη ὡς ἀλαθήτους ἢ ὡς διδασκάλους, ἑρμηνευτὰς καὶ σοφούς, μὴ ἐπιδεχομένης οὐδεμιᾶς ἀναντιρρήτου συζητήσεως ἐν τῇ ἀποκαλύψει ἢ τῷ ἔργῳ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ.


Οὐδεμία δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ πρόοδος εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, τὸν προσκεκολλημένον ἐπί τινος δογματικῆς θεωρίας ἐπιβεβλημένης εἰς αὐτὸν εἴτε ἐκ παραδόσεως εἴτε ἐξ ἀποκαλύψεως ἀνηκόντων καὶ ἀναποσπάστως συνδεδεμένων μὲ τὰς δοξασίας αὐτῆς, καὶ οὐδέποτε θὰ κατορθώσῃ μόνος του ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως καὶ βεβαιότητος νὰ βεβαιωθῇ περὶ τῶν ζητημάτων ἐκείνων, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ ζωὴν καὶ ἐξέλιξιν καὶ ἀνιοῦσαν πρόοδον καὶ τελειοποίησίν του ἐν αὐτῇ.


Ἐκεῖνος ὅστις ἐπιθυμεῖ ν’ ἀνέλθῃ πρὸς τὴν Πηγὴν τῆς Ἀληθείας καὶ νὰ γνωρίσῃ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τὰ ὑπὲρ τὸν κόσμον καὶ τὰ ὑπὸ τὸν κόσμον, ἀνάγκη ν’ ἀφήσῃ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ τελείως ἐλευθέραν καὶ ἀπηλλαγμένην πάσης δοξασίας καὶ νὰ καταστήσῃ ταύτην παρθένον, ἵνα δεχθῇ ἐν αὐτῇ τὸν σπόρον τῆς Ἀλαθήτου Γνώσεως, ὅστις βλαστάνων καὶ ἀναπτυσσόμενος καὶ καρποφορῶν ἐν αὐτῇ διὰ συστηματικῆς καλλιεργείας, νὰ ἀποδώσῃ τοὺς καρπούς της, δυναμένους οὐ μόνον νὰ θρέψωσιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ νὰ κρατήσωσιν ἐν τῷ βάθει τῆς ἱκανοποιήσεως αὐτοῦ τὴν ἡδύτητα τῆς γεύσεώς των.


Ὁ σκοπὸς τῆς Ἐπιφοιτήσεώς Μου ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀποκαλύψῃ ὑμῖν τὴν Ἀληθῆ καὶ διαυγῆ Πηγὴν τῆς Ἀληθείας, τὴν ἀπηλλαγμένην παντὸς ρύπου ἢ περιττώματος καὶ ἐγκλειούσης τὴν Ἀλήθειαν τοῦ ­Ἀνάρχου Χρόνου, τοῦ μὴ γνωρίζοντος παρελθόν, τοῦ πληροῦντος ἐξ αὐτοῦ τὸ παρόν, ἐν ὅλῃ τῇ ἐκτάσει καὶ ἐγκλείσει τῶν παρῳχημένων αἰώνων, καὶ τελειοποιοῦντος καὶ ἀποδεικνύοντος αὐτὸ εἰς τὴν διαρροὴν τοῦ μέλλοντος.


Ὡς ἐκ τούτου ἐκεῖνος ὅστις ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ τὰς Ἀρχάς Μου, ἐκεῖνος ὅστις ἐπιζητεῖ νὰ βαδίσῃ τὴν ὑπ’ Ἐμοῦ διαχαρασσομένην ὁδόν, τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν Πηγὴν τῆς Ἀληθείας, ἀνάγκη νὰ ἀφήσῃ ἑαυτὸν ἐλεύθερον καὶ τελείως ἀπηλλαγμένον παντὸς δογματισμοῦ ἢ ἄλλης τινος θεωρίας καὶ δοξασίας, ἀναγούσης τὴν πίστιν ὑμῶν πρὸς αὐτὴν εἰς δόγμα. Ὁ σκοπὸς οὗτος δὲν ἐπιδιώκει νὰ καταστήσῃ ὑμᾶς ἀποκλειστικοὺς ἐκτελεστὰς τοῦ Ἔργου Μου ἢ τῶν Ἀποκαλύψεών Μου. Ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ δώσῃ τὸν πρῶτον σπόρον, ὅστις θὰ καλλιεργήθῇ ἐν τῷ μέλλοντι ὑπὸ ἄλλων διὰ νὰ καρποφορήσῃ.


Ὀφείλετε νὰ ἐργασθῆτε πρὸς τοῦτο συντόμως καὶ ἐντατικώτερον ὡς πολλάκις συνέστησα ὑμῖν. Ὑμεῖς ὅμως μὴ ἀντιλαμβανόμενοι οὔτε τὸν ὑψηλὸν τοῦτον σκοπόν, οὔτε μηδεμίαν ἐπίγνωσιν ἔχοντες ἐκείνων, ἃ θὰ ἠδύνασθε διὰ τῆς προσπαθείας ὑμῶν ταύτης νὰ ἀποκτήσητε, οὐδεμίαν ἐκ μέρους ὑμῶν ἄχρις ὥρας παρατηρῶ ἔστω καὶ ἁπλῆν ἐνέργειαν πρὸς ἰκανοποίησιν τουλάχιστον τῆς περιεργείας ὑμῶν. Βεβαίως ἐὰν δὲν δυνηθῆτε ἐν τῷ παρόντι βίῳ νὰ ἐκτελέσητε τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἐκτὸς τοῦ ὅτι θὰ δώσητε λόγον τῶν πράξεών σας, θὰ ἀφεθῆτε νὰ συμπληρώσητε ἢ νὰ ἀρχίσητε μὲ χειροτέρας καὶ δυσκολωτέρας συνθήκας τοῦτο εἰς μίαν ἄλλην ζωήν.


Σας αποστέλλω στον κόσμο να πείτε ό,τι ακούσατε, ό,τι εζήσατε και να γίνετε Μάρτυρες της Παρουσίας Μου της Νέας στη γη. Σας ελευθερώνω από τα δεσμά του χρόνου, του χώρου και της μορφής. Σας εμπλουτίζω με Αγάπη Θεία, σας ονομάζω Υιούς και Κληρονόμους της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα σας.

Είμαι ο προπορευόμενος Αδελφός σας που σας δείχνω το Δρόμο. Δείξτε και εσείς το Δρόμο που σας έδειξα. Σημεία πολλά θα σας δοθούν, ανάλογα με την Πίστη, την Ταπεινοφροσύνη, με την Αγάπη που έχετε, ανάλογα με την Ένωση που πιστεύετε ότι έχετε μαζί Μου. Θ’ αρχίσετε να μιλάτε ένας-ένας, όπου βρίσκεστε, δεν υπάρχει περιορισμός.


Θ’ αρχίσετε να μιλάτε, θ’ αρχίσετε να ενεργείτε, ανάλογα με το θάρρος που έχετε να Με εκδηλώσετε.


Μάθετε τον κόσμο να Με αγαπά και να πιστεύει στο Θεό. Μάθετε τον κόσμο ν’ αναζητά το Θεό μέσα του. Ενώνετε πάντοτε τους πάντες και τα πάντα. Τις σκέψεις σας με τα χέρια σας, τις σκέψεις σας με το λόγο σας, τα συναισθήματά σας με τη σκέψη σας, την καρδιά σας με τα χέρια σας, τη μία Αδελφή με την άλλη, τον άνδρα με τη γυναίκα, γίνετε όλοι ένα μεταξύ σας και μαζί Μου.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ

ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΡΕΟΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ Α΄, Ιωάννης Σταματιάδης, Κεφάλαιο 96, σελ. 199

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ 2α ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ, Κεφάλαιο 32