Ἀνέλθετε ὕπερθεν τοῦ γηΐνου κόσμου πνευματικῶς καὶ ψυχικῶς.

Ἀνέλθετε πρός Με, καὶ ὅταν πράγματι κατορθώσητε νὰ ἀνέλθητε, τότε θὰ ἴδητε τὸν κατοπτρισμὸν τοῦ Κόσμου Μου, ἐν τῷ βάθει τῆς ψυχῆς ὑμῶν, καὶ τότε θὰ ἀντιληφθῆτε πόσον ὁ κόσμος οὕτος εἶναι τελειότερος καὶ ὡραιότερος τοῦ ἰδικοῦ σας καὶ πόσον ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους ὑμῶν πᾶσα προσπάθεια καὶ θυσία, διὰ νὰ ἀποκτήσητε τὴν ἱκανότητα νὰ εἰσέλθητε ἐν αὐτῷ καὶ καθέξητε τὴν ἐν αὐτῷ ἀναμένουσαν ὑμᾶς θέσιν.

Ἀνέλθετε μέχρις Ἐμοῦ, εἰσερχόμενοι ἐν τῷ Κόσμῳ Μου καὶ διακρίνατε ἐξ ἰδίας ὑμῶν ἀντιλήψεως τὴν ἐν αὐτῷ ἐγκρυπτομένην Ἀλήθειαν. Ἀνέλθετε μίαν πρὸς μίαν τὰς βαθμίδας τῆς κλίμακος, ἥτις θὰ ὁδηγήσῃ ὑμᾶς ἐν τῷ ἐνδιαιτήματί Μου. Ἀνέλθετε ταχὺ τῷ βήματι, σταθερῶς προχωροῦντες, μὴ ἀμφιταλαντευὸμενοι, οὐδὲ διστάζοντες, μὴ σταματῶντες, ἀλλ’ ὁλοὲν πρὸς τὰ πρόσω καὶ ἄνω χωροῦντες.

Ὁ μετ’ Ἐμού εὑρισκόμενος εἰς ἀπώλειαν οὐδέποτε ἀχθήσεται. Καὶ ὁ ἐπιζητῶν Με, ἐν πάσει αὐτοῦ τῇ ἀγαθότητι καὶ εἰλικρινείᾳ, τάχιον ἀνεύρει Με καὶ ὀφθήσεταί Με. Ὁ πρός Με ἀγόμενος, ἐν διηνεκεῖ προσηλώσει ἔχων Με πάντοτε, ἐνδυναμοῦται καὶ ἐνδυναμωθήσεται, ἐφ’ ὅσον Ἐμὲ πλησιάζει καὶ πᾶν πρὸ αὐτοῦ ἀνεγειρόμενον ἐμπόδιον καταρριφθήσεται, ἄχρις οὗ ἐν Ἐμοὶ ἐπαναπαυθῇ.

Ὁ προαγόμενος ἐν τῇ Δυνάμει Μου τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς δύναμιν ἰσχυρὰν ἐν τῷ κόσμῳ μετατρέψει, ἵνα δι’ αὐτῆς τὸν κόσμον κατανικήσῃ καὶ ἐν αὐτῇ κραταιούμενος τῶν πάντων κυριαρχήσῃ. Ὁ πρός Με κατευθυνὸμενος, ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πάντοτε ἔχων τὴν Ἐμὴν Ἐξουσίαν ὡς ὁδηγόν, οὐδέποτε καταβληθήσεται ὑπ’ ἄλλης δυνάμεως, ἀλλ’ ἰσχυρὸς καὶ ἐνδυναμούμενος, ἐν τῇ πρὸς αὐτὸν χορηγουμένῃ Ἐξουσίᾳ Μου, τῶν πάντων ὑπερνικήσῃ καὶ τὰς ἐξουσίας καὶ δυνάμεις τοῦ κόσμου ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ θέσει, ἄχρις οὗ ἡ ἐξ Ἐμοῦ ἐκπορευομένη Ἀλήθεια ἐν τῷ κόσμῳ ἐπιβασιλεύσει.

Ὁ ἔχων Με ὡς πολύτιμον ἐγκὸλπιον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, θέλει ἀκούσει δι’ αὐτῆς τοὺς ἐξ Ἐμοῦ ἐξερχομένους λόγους, οἵτινες ὑπερπληροῦντες αὐτὴν καὶ ἐξ αὐτῆς τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐξ ὁλοκλήρου κατέχοντες, οὐ μόνον τὴν ἐν τοῖς αἰώνοις Ἀλήθειαν ἀποκαλύψει, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν Σοφίαν τοῦ κόσμου ἐν τῷ πληρώματι αὐτῆς ἀποκαταστήσῃ.

Ὁ ποθῶν Με καὶ ἐπιζητῶν Με ἂς μὴ ἀδρανήσῃ. Ἂς ἀφήσῃ ἑαυτὸν ἐλεύθερον καὶ ἀπηλλαγμένον παντὸς ἐμποδίου, ἵνα ταχύτερον ἀνεύρῃ Με. Ὁ θέλων νὰ Μὲ ἀνεύρῃ ἂς μὴ Μὲ ζητήσῃ οὔτε ἐν τῷ ὑπερπληρωμένῳ διαστήματι, οὔτε ἐν τοῖς ἄστροις, οὔτε ἐν τοῖς ὑπερείοις κόσμοις, οὔτε ἐν τῷ Οὐρανῷ, οὔτε ἐν τοῖς νέφοις, οὔτε ἐν τῇ γῇ, οὔτε ἐν τῷ ἀέρι, οὔτε ἐν τῇ ξηρᾷ, οὔτε ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἀλλ’ εἰς τὸ ἐνδότερον τῆς Ψυχῆς αὐτοῦ. Διότι τὸ μὲν ἔξωθεν Ἐμοῦ ἐστὶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ κόσμῳ καὶ ἐκεῖ ὅπου παρατηρεὶται Δύναμις καὶ Κίνησις καὶ Δημιουργία καὶ Παραγωγή, εἰς δὲ τὸ ἔσωθεν, ἐν τῇ ἐσωτερικῇ τῶν ὄντων ὑποστάσει, πάντοτε Ἐμὲ ἀνεύρηνται.

Ὁ ἀναζητῶν Με ἐν χειροποιήτοις Ναοῖς, ὁ προσφέρων Μοι λατρείαν καὶ θυσίας καὶ θυμιάματα, τὴν μὲν Ἀόρατον ἐπέμβασίν Μου ἐν τῇ ἐπικλήσει αὐτοῦ κατίδῃ, ἀλλὰ τὴν ἐν αὐτῷ Παρουσίαν Μου οὐδόλως ποτὲ ἀντιληφθήσεται καὶ ὁραματισθήσεται, ἂν μὴ τὰ πρός Με προσφερόμενα ὡς ἐκδηλώσεις λατρείας, πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μὴ πρότερον προσφέρει, ἵνα αὕτη διὰ τῆς Ἰσχύος καὶ Δυνάμεώς Μου ἐνισχυομένη καὶ ταύτας ὡς ἑαυτῆς δυνάμεις μετατρέπουσα, τὴν ἐν τῇ Ἰσχύει Μου Δύναμιν αὐτῆς συνειδητῶς, ἐν τῷ ἐνδοτέρῳ αὐτῆς βάθει ἀποκαλύψῃ.

Μὴν ἀναζητήσητε ποτὲ ἐν ταῖς ὑλικαὶς προσφοραῖς καὶ ἀφιερώμασιν τὴν ἐξ ὕψους Εὐλογίαν Μου. Ἐγὼ ὑπάρχω καὶ ζῶ ἐν ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ καὶ τὴν ψυχὴν ἑκάστου ἀνθρώπου ἔχω ὡς κατοικίαν. Πᾶσαν προσφορὰν προσφέρατε εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν. Πᾶν θυμίαμα πρὸς αὐτὴν καὶ μόνον λιβανίσατε ἵνα καταστήσητε ταύτην καθαρὰν καὶ ἵνα διὰ τῆς ἐντελοῦς αὐτῆς καθαριότητος καταστῇ καὶ διαυγεστέρα καὶ καταφανεστέρα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ἡ Εἰκῶν τῆς Μορφῆς Μου, ἡ κατασκηνοῦσα ἐν τῷ βάθει τῆς ψυχῆς ὑμῶν. Οὐδεμίαν ὑλικὴν προσφορὰν ἀποδέχομαι ὡς μέσον καθαρμοῦ καὶ ἐξιλεώσεως. Οὐδεμίαν ὑλικὴν προσφορὰν συγκατατίθεμαι νὰ δεχθῶ γενομένην ἐν τῷ Ὀνόματί Μου καὶ προσφερομένην ὡς εἶδος λατρείας.

Ὁ Κόσμος ἐν τῷ ὁποίῳ ζῶ ἐστὶν Ἄϋλος, καὶ τὸ πᾶν ἐν Ἐμοὶ Ἄϋλον ἐστίν. Ὁ Κόσμος ὁ Ἐμὸς Πνεῦμα ἐστί. Καὶ πᾶν τὸ πρὸς Ἐμὲ προσφερόμενον καὶ δεκτὸν παρ’ Ἐμοῦ γινόμενον πνευματικὸν ἐστίν. Αἱ εἰς Ἐμὲ προσφοραὶ πνευματικαὶ πάντοτε ἔσονται, καὶ ὅπως οὐδεμία σχέσις ἐν τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ μορφῇ δηλοῦται ὡς ὑλική, ἐνῶ εἶναι πνευματική, οὕτω καὶ αἱ πρός Με προσφερόμεναι ὑλικαὶ προσφοραὶ δύνανται νὰ καταστῶσιν πνευματικαί. Αἱ ὑλικαὶ προσφοραὶ παρέχονται πρὸς Ἐμὲ καὶ θεωροῦνται ὡς πρὸς Ἐμὲ προσφερθεῖσαι, ἂν δίδωνται τοῖς τούτων ἀνάγκην ἔχουσιν. Οὐ πρός Με τι ἐκ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου προσφέρεται, ἵνα ἐν τῇ ἀποδοχῇ αὐτοῦ ἐκληφθῇ ὡς προσφορὰ πνευματικοῦ. Ὁ πρός Με ὅμως ἐρχόμενος καὶ ὁ ἐπιθυμῶν ἵνα προσφοράν τινα προσφέρῃ ὡς μέσον λατρείας καὶ φόρον αὐτῆς, ἂς προσφέρῃ ταύτην εἰς τὸν πλησίον αὐτοῦ, τὸν ἔχοντα ἄμεσον ταύτης ἀνάγκην. Ὁ Ἐμὸς Κόσμος ἐστὶ Πνευματικὸς καὶ ὡς τοιοῦτος κατ’ ἀνάγκην καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ προσφερόμενα ἢ ἐξ αὐτοῦ ἐξερχόμενα πνευματικὰ ἐστίν.

Μὴν ἀναζητεῖτε ἐν τῷ ὑλικῷ κόσμῳ, οὔτε ἄνωθεν, οὔτε κάτωθεν, οὔτε δεξιόθεν, οὔτε ἀριστερόθεν, νὰ ἴδητε τὸ Φῶς, τὸ ἐξ Ἐμοῦ ἐξερχόμενον. Τὸ Φῶς τοῦτο ἀναζητήσατε ἐν τῷ βάθει τῆς ψυχῆς ὑμῶν. Διότι αἱ ἀκτινοβο­λίαι αὐτοῦ περιβάλλουσι ἑκάστην νοητὴν ψυχὴν καὶ εἰσέρχονται ἐν τῷ βάθει αὐτῆς ὡς ἀκτῖνες Φωτὸς τόσον μᾶλλον ζωηροῦ, τόσον μᾶλλον ἀκτινοβόλου καὶ ζωοποιοῦ, ὅσον καὶ ἡ ψυχὴ διὰ τῆς ἰδίας αὐτῆς ἀκτινοβολίας, τῆς ἐνισχυομένης ἐκ τῆς ἐξελίξεως καὶ προαγωγῆς αὐτῆς καὶ ἐνδυναμουμένης διὰ τῆς ἐντελεστέρας ἐφαρμογῆς καὶ τηρήσεως τῶν ἀγαθοεργῶν αὐτῆς πράξεων, καθίσταται ἰσχυρὰ καὶ τελειοτέρα καὶ δύναται ἐν τῇ ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἀποκαθάρσει αὐτῆς νὰ ἀντιληφθῇ ἐξ ἰδίας αὐτῆς ἀντιλήψεως, οὐ μόνον τὴν γενομένην εἰς αὐτὴν πρόοδον, ἀλλὰ καὶ τὴν σχέσιν, ἥτις ὑφίσταται μεταξὺ αὐτῆς καὶ Ἐμοῦ, ὡς καὶ τὴν διαφορὰν ἐκ τῶν δύο ἀντιμόλων, ἀλλ’ ὁμοουσίων καὶ συγγενῶν αὐτῶν παραγομένων ἀποτελεσμάτων.

Ὁ Κόσμος Μου ὁ Πνευματικὸς προαπαιτεῖ εἰδικὴν ἐξάσκησιν καὶ προσπάθειαν πάντων τῶν ἐπιθυμούντων νὰ εἰσέλθωσιν ἐν αὐτῷ, διὰ νὰ καταστῶσιν ἱκανοί, ἵνα διὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν πνευματικῶν καὶ ψυχικῶν δυνάμεων εἰσερχόμενοι ἀντιληφθῶσιν ἐξ ἰδίας πείρας, ἀντιλήψεως καὶ συναι­σθηματικότητος τὰ ἐν αὐτῷ.

Ἀνέλθετε πρός Με καὶ θὰ γνωρίσητε τὴν Ἀλήθειαν τούτων. Ἀνέλθετε πρός Με καὶ εἰσέλθετε ἐν τῷ Κόσμῳ Μου, καὶ θὰ γνωρίσητε ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἀγνοεῖτε, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δὲν δύνανται ἤδη νὰ κατανοήσωσιν, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς ὑμῶν θὰ ἀντιληφθῶσιν. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ γνωρίσητε τὴν Ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν μόνον τὸ Φῶς, τὸ ἐξ Ἐμοῦ πηγάζον καὶ τὴν ψυχὴν ὑμῶν περιβάλλον καὶ διαφωτίζον δύναται νὰ γνωρίσῃ. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ γνωρίσητε τὸν Νέον Κόσμον Μου, τὸν κόσμον τῶν τελείων συναισθημάτων, τὰ ὁποῖα ἡ ψυχὴ ὑμῶν δὲν δύναται τώρα νὰ αἰσθανθῇ, καὶ τὰ ὁποῖα οἱ ἀνθρώπινοι λόγοι ἀδυνατοῦν νὰ ἐκφράσουν. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ πληρωθῇ ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐκ τῆς ἀφάτου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως, τὴν ὁποίαν ἀνθρώπινος αἴσθησις, διὰ τῶν ὑλικῶν αὐτῆς μέσων δέν δύναται νὰ γνωρίσῃ.

Ἀνέλθετε πρός Με διὰ νὰ γνωρίσητε τὴν σχέσιν τῆς Ἀγάπης, ἥτις ἀναβλύζουσα ἐξ Ἐμού ποτίζει τὴν ψυχὴν ὑμῶν καὶ πληροῖ αὐτὴν Γαλήνης καὶ Μακαριότητος, πρὸ τῶν ὁποίων οὐδεμία ἀνθρώπινος εὐδαιμονία δύναται νὰ ἀντιπαραβληθῇ καὶ συγκριθῇ. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ γνωρίσητε Ἐκεῖνον, Ὅστις ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἐπιμένει καὶ προσπαθεῖ νὰ σᾶς καταστήσῃ Κοινωνούς Του, καὶ εἶτα Κοινωνοὺς Αὐτοῦ πρὸς τὸν κόσμον.

Ἀνέλθετε πρός Με διὰ νὰ γνωρίσητε τὰς σχέσεις, αἵτινες ὑφίστανται μεταξὺ Ἐμού καὶ ὑμῶν, μεταξὺ Ἐμοῦ καὶ τοῦ κόσμου, καὶ ὅλων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ὑπαρχόντων καὶ μεταμορφουμένων καὶ τελειοποιουμένων ὅντων. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ ἀντιληφθῆτε τὸν Κόσμον ὅστις σᾶς ὁδηγεῖ, τὸν Κόσμον ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξήλθατε καὶ πρὸς τὸν ὁποῖον προορίζεσθε νὰ εἰσέλθητε. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ γνωρίσητε τὸν Πνευματικὸν ὑμῶν Ὁδηγόν, οὐ μόνον ἐν ὀνείρῳ καὶ φαντασιῶδει σκέψει, ἀλλ’ ἐν πλήρει συνειδητῇ καὶ συναισθηματικῇ ἀντιλήψει, πληροῦντα ἐξ ὁλοκλήρου τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ καθοδηγούντα δι’ αὐτῶν τὴν ἐν τῇ ἐκδηλώσει τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν παρατηρουμὲνην καὶ γενομένην δι’ Αὐτοῦ καὶ μέσῳ ὑμῶν ἐν τῷ περιβάλλοντι ὑμῶν μεταβολήν.

Ἀνέλθετε πρός Με διὰ νὰ καταστῆτε δυνατοὶ καὶ ἰσχυροί. Ἀνέλθετε πρός Με, διὰ νὰ κατισχύσητε οὐ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ σας, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐπιθυμούντων νὰ γνωρίσωσι τὴν πρὸς ὑμᾶς προσφερομένην Ἀλήθειαν. Ἀνέλθετε πρός Με δια νὰ μὴ δύνανται αἱ πνευματικαὶ ὑμῶν ἀτέλειαι νὰ ἐγείρωσι τὰ πρὸ ὑμῶν ἤδη ὑφιστάμενα ἐμπόδια, ἀλλὰ νὰ καταπνιγῶσι ἐν τῇ κατισχύσει τῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς ὑμῶν τελειοποιήσεως.

Ἀνέλθετε πρός Με, καὶ ὅταν πράγματι κατορθώσητε νὰ ἀνέλθητε, τότε θὰ ἴδητε τὸν κατοπτρισμὸν τοῦ Κόσμου Μου, ἐν τῷ βάθει τῆς ψυχῆς ὑμῶν, καὶ τότε θὰ ἀντιληφθῆτε πόσον ὁ κόσμος οὕτος εἶναι τελειότερος καὶ ὡραιότερος τοῦ ἰδικοῦ σας καὶ πόσον ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους ὑμῶν πᾶσα προσπάθεια καὶ θυσία, διὰ νὰ ἀποκτήσητε τὴν ἱκανότητα νὰ εἰσέλθητε ἐν αὐτῷ καὶ καθέξητε τὴν ἐν αὐτῷ ἀναμένουσαν ὑμᾶς θέσιν.

ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΡΕΟΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ Α΄

Διδασκαλία 116 (σελ. 250) – 26 Ιανουαρίου, 1934