ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ

Δέομαι και παρακαλώ τη Θεία Αρωγή σε κάθε πνεύμα, ψυχή και υπόσταση που απήλθε του υλικού τούτου κόσμου και πεινά και διψά για Φως και Έλεος.

Άπειρε Πατέρα, αναπέμπω τρισυπόστατη δέηση, επίκληση και προσευχή για όλες εκείνες τις υποστάσεις που κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσής μου αυτής ήρθα σε επαφή, σύνδεση ή ένωση οποιουδήποτε επιπέδου και στον παρόντα χρόνο έχουν απέλθει εκ του υλικού πεδίου της γης. Είτε ήταν γνωστοί, φίλοι, συγγενείς εξ αίματος αλλά και πνεύματος οποιασδήποτε διαβάθμισης.

Ανυψώνω προσευχή συγχώρεσης, επίκληση Ελέους, δέηση βοηθείας για τις υποστάσεις αυτές, ώστε να λάβουν τη Θεία επιχορήγηση και αρωγή του Φωτός για την ενίσχυσή τους όπου κι αν βρίσκονται και την άνοδό τους στη διδαχή του Ελέους του Λόγου Σου.

Οποιοσδήποτε πόνος υπάρχει για την απουσία τους, σε όποιο πρόσωπο, υπόσταση και ύπαρξη και ο οποίος συνεχίζει να γεννά θλίψη, στενοχώρια, νοσταλγία, ας λάβει την αμεσότητα της αναγωγής διά του Παρακλητικού Ελέους Σου και ας γίνει Ευλογία ενίσχυσης και τροφοδοσία Ζωής για τις ψυχές και τις υπάρξεις τους. Στη θέση του πόνου ας έλθει παρηγορία, ανακούφιση, λύτρωση και η επίγνωση πως ο θάνατος εν Χριστώ είναι Ζωή εν Πνεύματι και Αληθεία.

Δέομαι και παρακαλώ για όλους όσους έφυγαν και δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί γι’ αυτούς. Δέομαι και παρακαλώ για τους λησμονημένους, τους παρίες της γης, τους πένητες, τους κακοπαθούντες και αναξιοπαθούντες που έφυγαν από υλικό πεδίο. Δέομαι και παρακαλώ υπέρ Ελέους, Συγχωρήσεως, Αποδέσμευσης, Ελευθέρωσής τους και Ανόδου κατά το Θέλημά Σου.

Δέομαι και παρακαλώ τη Θεία Αρωγή σε κάθε πνεύμα, ψυχή και υπόσταση που απήλθε του υλικού τούτου κόσμου και πεινά και διψά για Φως και Έλεος.

Πατέρα της Αγάπης και του Ελέους, ο Ελεών και Συγχωρών πάντες, γενηθήτω το Έλεός Σου επί όλων, ελθέτω η Βασιλεία Σου στις ψυχές και τα πνεύματα και Αγιασθήτω το Όνομά Σου επί των υποστάσεων, ώστε ο άνθρωπος όλων των πεδίων αγαλλιασθεί από το Φως Σου και λυτρωθεί από τη Χάρη Σου.

Αμήν.