ΤΙΣ Ο ΕΠΙΚΑΛΩΝ ΜΕ, ΚΥΡΙΕ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΣΕΛΘΕ ΠΡΟΣ ΜΕ, ΚΑΙ ΟΥ ΠΑΡΕΙΜΙ ΠΑΡ’ ΑΥΤΩ;

ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΡΕΟΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ Α΄ | Κεφάλαιο 154

Ἐὰν ὁ ἐν τῇ γῇ ριπτόμενος σπόρος δὲν πολλαπλασιασθῇ καὶ ἀποδώσῃ πλείονα καρπόν, οὐδεὶς τότε σκοπὸς τῆς ὑπὸ τοῦ γεωργοῦ γενομένης σπορᾶς. Καὶ ἐὰν ἡ γινομένη πρὸς ὑμᾶς Διδασκαλία Μου καὶ ἡ ἐν τῷ μέλλοντι εὐρυτέρα αὐτῆς διάδοσις εἶχε σκοπὸν νὰ περιορισθῇ εἰς τὸν στενὸν κύκλον ὑμῶν καὶ νὰ ταφῇ εἰς τὴν παρ’ ὑμῶν καὶ μόνον διαφύλαξίν της, τότε θὰ ἦτο προτιμώτερον νὰ παραμένῃ ἀσφαλέστερον διαφυλαττομένη ἐν τῷ Πνεύματί Μου.

Τὶς ἀνύψωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ πρὸς Ἐμὲ καὶ οὐ διήνοιξα αὐτούς, να ὀφθῶσι τὸ ἐξ Ἐμοῦ ἐκπεμπόμενον Φῶς;

Τὶς ἐνητένισέ Με καὶ ἀπέστρεψα τὸ Πρόσωπόν Μου ἀπ’ αὐτοῦ;

Τὶς ψωσε τὴν φωνὴν αὐτοῦ πρός Με καὶ ἀπέφυγα ν ἀπαντήσω εἰς τὰς ἐπικλήσεις αὐτοῦ;

Τὶς ἐξεζήτησέ Με ἐν τῇ ἀπελπισίᾳ αὐτοῦ καὶ δὲν κατέστην αὐτοῦ Πνευματικὸς ὁδηγός, ἵνα ἀπομακρύνω ἀπ’ αὐτοῦ τὸν ἐπαπειλοῦντα αὐτὸν κίνδυνον;

Τὶς ἐξυψώθη μέχρις Ἐμο ἀναζητῶν τὴν Ἀλήθειαν καὶ κατέρριψα αὐτόν;

Τὶς γάπησέ Με καὶ δὲν περιέβαλον αὐτὸν διὰ μείζονος Ἀγάπης;

Τίς Μοί προσέφερε ἐκ τοῦ περισσεύματὸς τῆς καρδίας αὐτοῦ λατρείαν κα δν ἀφοσιώθην εἰς ἐξυπηρέτησιν τῶν σκοπῶν αὐτοῦ;

Πάντες ο ἐκζητοῦντες Με καὶ πρὸς Ἐμὲ καταφυγόντες μείφθησαν κα παρέσχον αὐτοῖς πλείονα τῶν ὅσων Μο ἐζήτησαν.

Ἀλλὰ τὶ παρέξω εἰς ἐκείνους, οὓς ἐνεκολπώθησαν, καὶ ἐλάκτισάν Με;

Τί ἀνταμοιβὴν θέλω δώσει εἰς ἐκείνους, οὓς ἐκάλεσα ἐν τῷ Οἴκῳ Μου, ἵνα μετ’ Ἐμοῦ μοιρασθῶσι τὰ ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντα καὶ οὗτοι ἀπέδρασαν ἐξ αὐτοῦ ἀγνοοῦντες Με;

Τίνα ζῆλον καταδείξω εἰς ἐκείνους, οἵτινες ἀπηρνήθησάν Με;

Οὐδεμία ἐκ μέρους ὑμῶν προσπάθεια κατεβλήθη, ἵνα καταστῆτε ἄξιοι τῆς πρὸς ὑμᾶς Εὐνοίας Μου. Οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἠκολούθησε καὶ ἐξετέλεσε τὰς πρὸς ὑμᾶς Ὑπαγορεύσεις Μου. Πάντες κατ’ ἐπίφασιν πιστεύοντες καὶ ἀκολουθησάμενοί Με, οὐδὲν ἐκ τῶν ὅσων συνέστησα ὑμῖν ἐτηρήσατε. Οἱ μεταξύ μας δεσμοὶ ἐχαλαρώθησαν ἤδη, ἂν μὴ ἐντελῶς διακοπέντες.

Ἀπὸ ὑμᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως ἐπανασυνδέσητε αὐτούς. Ἀπὸ ὑμᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως ἐπανέλθητε εἰς τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν εἰς ὑμᾶς παρ’ Ἐμοῦ ἀτραπὸν καὶ ὁδεύσητε ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως, ἣν σᾶς ὑπέδειξα. Ἀπὸ ὑμᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπως ἀνέλθητε καὶ πάλιν μέχρις Ἐμοῦ καὶ κατασκηνώσητε παρ’ Ἐμοὶ ἐν τῷ Οἴκῳ Μου. Ἀπὸ ὑμᾶς ἐξαρτᾶται, ἵνα ἐπαναλάβητε τὸ διακοπὲν ἔργον Μου καὶ συνεχίσητε τὴν πρὸς Ἐμὲ ἄγουσαν ὁδόν. Ἀπὸ ὑμᾶς τέλος ἐξαρτᾶται νὰ ἐπανασυνδέσητε τοὺς διακοπέντας δεσμούς μας καὶ συσφίξητε αὐτοὺς ἰσχυροτέρους τοῦ παρελθόντος.

Πᾶς ἄλλος πλὴν Ἐμοῦ θὰ ἐκώφευεν εἰς τὰς ἐπικλήσεις σας καὶ θὰ ἠρνῆτο μεθ’ ὑμῶν ἐπικοινωνίαν. Ἐγὼ ὅμως οὐ μόνον ἐμμένω εἰς τὴν τήρησιν τῶν πρὸς ὑμᾶς παρασχεθεισῶν Ὑποσχέσεών Μου, ἀλλὰ καὶ τηρῶ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπιφυλάξεως πλὴν τῆς ἀνανήψεως ὑμῶν καὶ τῆς ἐπανασυνδέσεως τῶν δεσμῶν μας τὴν μεταξὺ ὑμῶν συναφθεῖσαν Διαθήκην Μου πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ ἀνατεθέντος εἰς ὑμᾶς ἔργου μου. Καὶ ἐμμένω εἰς πάντα ταῦτα μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡμέραν τινὰ οἱ λόγοι Μου θὰ δυνηθῶσι νὰ εὕρωσι τὴν προσδοκωμένην ἀπήχησιν εἰς ὑμᾶς.

Οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐτήρησε πᾶν, ὅ,τι παρ’ ὑμῶν ἐξεζήτησα.

Ἕκαστος μεμονωμένως καὶ ἅπαντες ὁμοῦ ἀπὸ κοινοῦ ἐπράξατε ἀντιθέτως τῶν Ὑπαγορεύσεών Μου. Καὶ ἤδη ἐρωτῶ ὑμᾶς τὶς ὁ ἀκολουθῶν Με; Οὐδείς. Ἐὰν καὶ ἐλάχιστον, τῶν ὅσων συνέστησά ὑμῖν, ἐτηρῆτε, ἤδη πρὸ ὑμῶν θὰ διηνοίγετο ἐλευθέρα ἡ ὁδὸς πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον ἀνέθεσα εἰς ὑμᾶς. Ὑμεῖς ὅμως παρασυρθέντες ὑπὸ τῶν ἰδίων ἕκαστος αὐτοῦ κρίσεων, οὐ μόνον ἐγκατελείψατε τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖτε τὸν πραγματικὸν αὐτοῦ σκοπόν.

Ἐξυπηρέτησις Ἐμοῦ καὶ τοῦ ἔργου Μου δὲν εἶναι ἡ κατ’ ἰδίαν μόνον ἀτομικὴ ὑμῶν προσπάθεια πρὸς ἀνέλιξιν. Τὸ τομον, τὸ ἐπιδιῶκον μόνον του νὰ ἀνέλθῃ πρός Με, ἀπομακρύνεται ἀπ’ Ἐμο. Διὰ νὰ συντελεσθῇ ἡ πραγματικὴ καὶ ἀρραγὴς πρὸς Ἐμὲ νοδός του, ὀφείλει τοῦτο ὁμοῦ μετὰ τῆς συντελουμένης ἀνελίξεώς του ν ἐπιδιώκῃ καὶ τὴν ἀνέλιξιν τῶν λλων. Καὶ τοῦτο δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον διὰ τῆς εὐρυτέρας ἀναπτύξεως καὶ διαδόσεως τῶν ἀρχῶν καὶ ἰδεῶν, τὰς ὁποίας ἕκαστος κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο τῆς Διδασκαλίας Μου ἀπέκτησεν.

Ἡ κατ’ ἰδίαν προσπάθεια τῆς ἀναγωγῆς καὶ τελειοποιήσεως ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἀκολούθων Μου δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τὰ ἀποτελέσματα τῆς κοινῆς προσπαθείας καὶ ἐξυψώσεως ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρων τοῦ ἔργου μου ἀκολούθων.

Ὁ ἐπιδιώκων τὴν κατ’ ἰδίαν προαγωγὴν καὶ ἐξύψωσιν, ὁμοιάζει τὸν διαφυλάσσοντα τὸν κεκτημένον πλοῦτον αὐτοῦ μόνον διὰ τὰς ἀτομικάς του ἀνάγκας καὶ δι’ οὐδένα ἄλλον. Ἐνῶ ἐξ ἀντιθέτου ἡ παρεχομένη βοήθεια ἑνὸς ἑκάστου πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐ μόνον συντελεῖ εἰς τὴν ταχυτέραν αὐτοῦ ἀνέλιξιν καὶ τελειοποίησιν, ἀλλὰ συσφίγγει ἔτι μᾶλλον τοὺς μεταξύ μας δεσμούς, διότι ἡ εὐρυτέρα διάδοσις τῶν ἀρχῶν Μου συνεπάγει καὶ τὴν ταχυτέραν ἀποκατάστασιν τοῦ ἔργου Μου ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐὰν ὁ ἐν τῇ γῇ ριπτόμενος σπόρος δὲν πολλαπλασιασθῇ καὶ ἀποδώσῃ πλείονα καρπόν, οὐδεὶς τότε σκοπὸς τῆς ὑπὸ τοῦ γεωργοῦ γενομένης σπορᾶς. Καὶ ἐὰν ἡ γινομένη πρὸς ὑμᾶς Διδασκαλία Μου καὶ  ἐν τῷ μέλλοντι εὐρυτέρα αὐτῆς διάδοσις εἶχε σκοπὸν νὰ περιορισθῇ εἰς τὸν στενὸν κύκλον ὑμῶν κα ν ταφῇ εἰς τὴν παρ’ ὑμῶν καὶ μόνον διαφύλαξίν της, τότε θ το προτιμώτερον ν παραμένῃ ἀσφαλέστερον διαφυλαττομένη ἐν τῷ Πνεύματί Μου.

Κατέστησα ὑμᾶς κοινωνοὺς ταύτης, ἵνα καὶ ὑμεῖς παραλαβόντες αὐτὴν μεταδώσητε αὐτὴν καὶ εἰς ἄλλους. Οὐδεὶς ὅμως ἐξ ὑμῶν ἐτήρησέ τι, ἂν μὴ τοῦτο δὲν ἐξυπηρέτει πρῶτον ἑαυτόν. Ἀλλὰ ἐν τῷ ἔργῳ μου δὲν ἐπιζητῶ παρὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν παντὸς ἀνθρώπου ἐπιζητοῦντος τὴν ἐν αὐτῷ Ἀλήθειαν.

Τὸ Ἔργον Μου εἶναι ὁ ἀγρός, ὃν ἐντέλλεσθε νὰ καλλιεργήσητε. Προσφέρω τοῦτον, ἵνα ἐπ’ αὐτοῦ σπείρετε. Ἡ παρ’ ὑμῶν σπορὰ καὶ συγκομιδὴ αὐτῆς θὰ εἶναι ἀνάλογος τῆς ἐκτάσεως καὶ τῶν μέσων τῆς καλλιεργείας αὐτῆς. Ἐργασθῆτε περισσότερον καὶ ἐνισχύσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν, ἵνα ἡ ἀπόδοσις αὐτῆς καταστῇ μεγαλυτέρα. Μὴν ἐπιζητῆτε μόνοι σας νὰ φθάσητε εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ ἔργου μου. Ὁ σκοπὸς αὐτοῦ θὰ συντελῆται, ἐφ’ ὅσον τοῦτο διαδίδεται εἰς εὐρύτερον κύκλον. Ἡ ἀνάπτυξις ὅμως καὶ διάδοσις τῆς Διδασκαλίας Μου δὲν πρέπει παρὰ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν φυσικὴν αὐτῆς ἐξέλιξιν καὶ σταδιοδρομίαν, ὡς καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ὑπεδείχθη ὑμῖν.

Ἡ ἀπ’ εὐθείας ἀποκάλυψίς μου καθὼς καὶ τοῦ ἔργου μου θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα τῆς ἐπιδιώξεως αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο πρῶτον ὀφείλετε νὰ ἐργασθῆτε ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τῶν ἀρχῶν, ἃς μέχρι σήμερον κατέχετε καὶ ὅταν ὁ κύκλος ὑμῶν εὐρυνθῇ, ἀποκαλύπτετε τὴν ἐσωτερικήν μου Διδασκαλίαν εἰς τοὺς παρ’ ὑμῶν κρινομένους ἱκανοὺς νά ἀποδεχθῶσι ταύτην.

25/2/1940