Καταμάνθανε σεαυτὸν!

Περιόδευσον τότε τοὺς Κόσμους τούτους, ἐρεύνησον τὰς ἐσχατιὰς αὐτῶν, ἐξέτασε τὰς Ἐπικρατείας μὲ τοὺς Νόμους αὐτῶν καὶ καταμάνθανε τὸν τρόπον τῆς ἐνεργείας τῶν Δυνάμεων αὐτῶν. Καὶ εἴσελθε εἰς τὰ μυστικὰ τῶν Ἁρμονιῶν.

Στρέψου πρὸς ἑαυτὸν καὶ βύθισον τὸ ἐρευνητικὸν βλέμμα σου πρὸς τὰς ἀτέρμονας ἐκτάσεις τῶν ἐν σοὶ Κόσμων περιόδευσον αὐτοὺς καὶ πλεῦσον εἰς τὸν ὠκεανὸν τῆς σοφίας μὲ τὴν λέμβον τῆς σωφροσύνης. Βάδισον πεζῇ εἰς τὰς ποικιλομόρφους πλοκὰς τοῦ ὑλικοῦ ἀνθρώπου, ἐρεύνησον τὰς ἐσχατιὰς τοῦ Ψυχοϋλικοῦ. Λάβε τὰς κώπας τῆς ὑπομονῆς καὶ ἐπίσκεψαι τὰς χώρας τῆς Ψυχῆς, τοῦ Ψυχικοῦ, καὶ ἁλείσθω εἰς τὴν ἀντίπεραν ὄχθην περιοδεύων εἰς τὸ βασίλειον τοῦ Ψυχοπνευματικοῦ. Μεταρσιούμενος ἄρθητι εἰς τὰς ὀνειρῶδεις χώρας τοῦ Πνεύματος καὶ δι’ ἀΰλων πτερύγων πέταξον πρὸς τὰ μυστηριώδη βασίλεια τοῦ Πνευματικοῦ Ἀΰλου. Καὶ τότε ἄνθρωπε, θέλεις συναντήσει τὸν Θεόν, θέλεις ἐρευνήσει ἐν τῷ τόπῳ Του, Αὐτόν.

Περιόδευσον τότε τοὺς Κόσμους τούτους, ἐρεύνησον τὰς ἐσχατιὰς αὐτῶν, ἐξέτασε τὰς Ἐπικρατείας μὲ τοὺς Νόμους αὐτῶν καὶ καταμάνθανε τὸν τρόπον τῆς ἐνεργείας τῶν Δυνάμεων αὐτῶν. Καὶ εἴσελθε εἰς τὰ μυστικὰ τῶν Ἁρμονιῶν, ζήτησον νὰ ἀνεύρῃς τὴν αἰτίαν τῆς ἰσορροπίας ἢ ἀνισορροπίας αὐτῶν, ἐρεύνησον τοὺς νόμους τῆς ἐν ἑνὶ συμβολῆς αὐτῶν, παρακολούθησον τοὺς συνδυασμοὺς καὶ τὰς σχέσεις αὐτῶν καὶ θέλεις ἀσφαλῶς συναντήσῃ εἰς τὰ ἐκτεταμένα καὶ ποικιλὸμορφα Βασίλεια τῶν Ἑπτά Κόσμων σου τὴν Γενέτειραν Αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν, τὸ συντηρητικὸν στοιχεῖον τῆς βασιλείας των.

Εἰς τοὺς Κόσμους τούτους κινούμενος, διασχίζων τοὺς ψυχικοὺς κήπους μὲ τὰ καρποφόρα δένδρα τῶν ἀγνῶν συναισθημάτων καὶ τὰς ἀκανθώδεις ἀτραποὺς τῶν κακῶν, περιοδεύων ὑπὸ τὴν βαρεῖαν ἀτμόσφαιραν τῆς ὕλης καὶ πετῶν εἰς τὰς Ἀΰλους Ἐπικρατείας τοῦ Πνευματικοῦ, θέλεις συναντήσει Πυρίμορφον Θρόνον ἐξαπολύοντα ἐκτυφλωτικὰς ἀναλαμπὰς Φωτός καὶ ἐκχέοντα Θέρμην καὶ Ζωὴν εἰς τοὺς ἄλλους Κόσμους. Ἐπὶ τούτου καθέζεται ὁ Κυβερνήτης τῶν Ἑπτά βασιλειῶν, ὁ Δημιουργὸς τῶν Ἑπτὰ Κόσμων. Εἶναι τὸ Πνεῦμα. Ἐὰν δὲ ἔχῃς τὴν δύναμιν νὰ ἀτενίσῃς τὴν Μορφὴν Αὐτοῦ, θέλεις εὕρει ἐν ταύτῃ τὸν τύπον τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ Παντός, αὐτὸν τὸν Θεόν.

Καταμάνθανε σεαυτὸν!

Καταμάνθανε σεαυτὸν καὶ θέλεις τάχιστα ἀντικρύσει τὸν Ἀόρατον Θεόν

Καὶ τότε στρέψον περὶ ἑαυτὸν τὰ βλέμματα καὶ ζήτησον τὸν ἐρευνητὴν ἑαυτόν σου τῶν ἑπτὰ Κόσμων σου καὶ ζήτησον νὰ ἐνατενίσῃς τὸν ἐπὶ τοῦ Φωτοβόλου Θρόνου καθήμενον Βασιλέα. Ἀλλ’ εἰς μάτην. Οὕτε τὸν μὲν οὕτε τὸν δὲ θέλεις συναντήσει. Διότι ὁ ἐρευνητὴς καὶ ὁ βασιλεὺς θὰ εἶσαι Ἐσύ. Ἐν σοὶ δὲ προβάλλει τότε ὁ τύπος τοῦ Θεοῦ, ἐπαγγελόμενος τὴν Θεοποίησίν σου, ἄν θελήσῃς νὰ κινηθῇς πρὸς ταύτην. Ἀφοῦ ἴδῃς καὶ γνωρίσῃς ταύτας ἐγείρου. Ὁπλίσθητι μὲ τὰς Αἰθερίους Πνευματικάς σου πτέρυγας καὶ ὡς βασιλεὺς ζήτησον ὑπὸ τὰς διαταγάς σου τὰς θεραπαινίδας σου, αἵτινες θὰ ἵστανται πλησίον σου, τὸ Σῶμα καὶ τὴν Ψυχήν. Καὶ πέταξε εἰς τὸ πρὸ σοῦ ἐκτεινόμενον Ἄπειρον, ἄνελθε εἰς τὰ τοῦ ἀπείρου δυσθεώρητα ὕψη καὶ κάτελθε εἰς τὰς ἀπεράντους σου ἀβύσσους, ἵνα παντοῦ ζητήσῃς τοῦ ἀγνώστου τὴν γνῶσιν. Ὑποδούλωνε τοὺς Νόμους, ἀπόκτησον τὰς Ἰδιότητας, γνώρισε τὰς Αἰτίας, δημιούργησον τὰ Ἀποτελέσματα, καταμάνθανε τὰς Ἀρχὰς καὶ γενοῦ κάτοχος πασῶν τῶν Δυνάμεων, καὶ τότε ἐγνώρισας τὸν Θεὸν καὶ Τοῦτον συνήντησες διότι ἐγνώρισες τὸν Ἑαυτόν σου. Ἡ γῆ εἶναι πλέον κτῆμα σου, Οὐρανὸς τὸ Οἴκημά σου, καὶ ὁ αἰθὴρ ὁ τόπος τῆς περιοδείας σου. Ἡ ὕλη θεραπαινίς σου, ἡ ζωὴ ἔργον σου καὶ ἡ Πνευματικότης Βασιλεία σου.

Η ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ: ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΡΕΟΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ Β΄ (σελ. 244)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ