Η Κλεις των Δυνάμεων του Πατρός – Μέρος Γ΄

“Να σπέρνετε”, τους είπα, “δικαιοσύνη, ώστε να θερίσετε καρπούς ανάλογους της αγάπης σας. Κάντε καινούργια αρχή, όπως ο αγρότης το καινούργιο του χωράφι ετοιμάζει. Είναι καιρός σ’ εμένα, τον Κύριο, να στραφείτε κι εγώ τις ευλογίες μου πλούσιες πάνω σας θα τις σκορπίσω”.

Πράγματι, ο δρόμος του Κυρίου είναι ίσιος· οι δίκαιοι σ’ αυτόν βαδίζουν, ενώ οι ασεβείς σκοντάφτουν σ’ αυτόν.

ΩΣΗΕ 14:10


Αμήν λέγω, ήλθε το Πλήρωμα του Χρόνου να αποκα­λυφθούν εκείνοι οίτινες θα εκδηλώσουν την Παρουσίαν του Διδασκάλου ως αι Πρωταρχικαί Δυνάμεις Αυτού, διά να δυνηθή ο Διδάσκαλος να απεκδυθή την ατέλειαν της Τελειότητος του Ανθρώπου και ως Εστία Φωτός να εκδηλωθή ενώπιόν του και Ενώπιον του Πατρός διά να κηρύξη μετά φωνής βροντώδους, ως να εσείοντο τα Σύμπαντα, την Δευτέραν Του Έλευσιν εν πληρότητι και Δόξη Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, φέρων μετ’ Αυτού Εξουσίαν και Ευλογίαν Πατρός και την Κρίσιν διά τα έργα του Ανθρώπου.

Καλώ άπαντας υμάς να παραδώσητε εις τας χείρας Του την Πνευματοψυχήν υμών εξ ολοκλήρου, καγώ θέ­λω παραδώσει εις υμάς άπασαν την Δημιουργίαν παλλομένην εις την Μίαν και Μοναδικήν Δόνησιν της Απείρου Πνευματικής Μου Εστίας.

Άπασαι αι Πνευματικαί Δυνάμεις αίτινες θέλουσιν εκδηλωθή και περιστοιχίσει Αυτόν, θέλουσι καταστή οι Πνευ­ματικοί του Λόγοι και μέλλει κληθώσι Διδάσκαλοι και Λόγοι Εθνών φέροντες εξ Αυτού Εξουσίαν ίνα κατοικήσωσιν τους Κόσμους και μεταφέρουσι την Δό­ξαν Αυτού ως να ήτο Αυτός ο Ίδιος, ίνα λάβωσιν οι Κό­σμοι την Κοινωνίαν του Πνεύματός Του του Απείρου, με- ταλαμπαδευομένου και διαχεομένου διά των Πυρίνων Λόγων Του, οίτινες ως Πνευματικαί Αυτού Ακτίνες θα φωτίσωσιν άπασαν την Δημιουργίαν.

Στην καινούργια αυτή εξάσκηση θα μάθετε να εκδηλώνεστε μέσω του πνευματικού σας σώματος. Αυτό σημαίνει, ότι εν εγρηγόρσει ευρισκόμενοι θα μπορείτε να διακρίνετε πότε και πως θα εκδηλωθεί έκαστος εκ των παρευρισκομένων, εις την εκάστοτε συγκέντρωσίν σας. Θα πάψετε να εκδηλώνεσθε ατάκτως και θορυβωδώς. Θα οξυνθεί η πνευματική σας αντίληψη και δι’ αυτής θα επικοινωνείτε εις την ίδια συχνότητα.          

Τα ειδικά πνεύματα τα οποία έχω ενώσει δια της εκπαιδεύσεως αυτής θ’ αποκτήσουν άμεση πνευματική επικοινωνία και θα καταστούν ομοιοκραδαστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, θα δύνανται να λειτουργήσουν ως μονάδα ολοκληρωμένης Θείας Δυνάμεως ανά πάσαν στιγμή, αλλά και μεμονωμένα, ανάλογα της σκοπιμότητος.


Πόσο Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτά που ζω, με μία ευχαριστία που αναδύεται μέσα από την Ενότητά μας, που ανακυκλώνεται στην Απειρότητα της Αγάπης μας και διαχέεται στον Άνθρωπο Εαυτό αφυπνίζοντας τη Θεία Ζωή, επιβοηθώντας τους βηματισμούς του.

Πόσο Σ’ ευχαριστώ, που η μελωδία του Απείρου ζει μέσα μου και οι εκδηλώσεις μου είναι οι φθόγγοι της, που παρέχονται στον Άνθρωπο Εαυτό μου για να διδάξουν ό,τι Εσύ μου δίδαξες, για να πραγματώσουν αυτό που εντός μου πραγματώνεις.

Θέλω να απελευθερωθώ από κάθε αποτύπωμα, που τείνει να με διατηρήσει στην παθητική μου στάση. Γι’ αυτό συνειδητά συμπυκνώνω όλα τα στάδια της ευχαριστίας και όλες τις ποιότητες που σαν Αγάπη εξέφρασα προς Εσένα, σε μία κίνηση που ξεκινά από τη γη, για να καταδείξει τον Ουρανό. Ευλογώ κάθε εκδήλωση, που η ανθρώπινη διάκριση επέλεξε για να παρουσιάσει ευχαριστία προς Εσένα, στο Όνομα του Πατέρα μου και την ενώνω με μένα. Γίνομαι η ευχαριστία που σε Σένα προσφέρεται. Γιατί στη Ζωή μόνο η Ζωή μπορεί να προσφερθεί. Τα στοιχεία της πάλλω στην Αγάπη μου, γιατί μόνο η Αγάπη μπορεί να φανερώσει την Ολότητα της Προσφοράς, μόνο η Αγάπη μορφώνει αυτό που είσαι Διδάσκαλε των Κόσμων, Λόγε Ιωάννη Χριστέ.


“Να σπέρνετε”, τους είπα, “δικαιοσύνη, ώστε να θερίσετε καρπούς ανάλογους της αγάπης σας. Κάντε καινούργια αρχή, όπως ο αγρότης το καινούργιο του χωράφι ετοιμάζει. Είναι καιρός σ’ εμένα, τον Κύριο, να στραφείτε κι εγώ τις ευλογίες μου πλούσιες πάνω σας θα τις σκορπίσω”.

ΩΣΗΕ 10:12