ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ

Η ατομική συνείδηση «λαός» αντιπροσωπεύει σκέψεις άτακτες, αταξινόμητες. “Εκλεκτός λαός” είναι οι πνευματικώς διαφωτισμένες και υπάκουες σκέψεις μας. Όσο οι ποικίλες καταστάσεις συνείδησης και των σκέψεών μας αφυπνίζονται με το εσώτερο φως του Χριστού και αλλάζουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την Αλήθεια, τόσο τότε εισέρχονται στις τάξεις του «εκλεκτού λαού».

Παράλληλα με τη δοξασία περί του Άδου και της Αιωνίας Κολάσεως, υπάρχει στον κόσμο η λανθασμένη τοποθέτηση – Ιδέα περί «Εκλεκτού Λαού». Πολλοί άνθρωποι νομίζουν, κι άλλοι το πιστεύουν πως ο Θεός εκλέγει ορισμένους ανθρώπους για να σωθούν στους Ουρανούς και το υπόλοιπο της φυλής ότι θα παραμείνει σε αιώνια καταδίκη. Ευτυχώς που η δοξασία αυτή υπάρχει στο νου μερικών ανθρώπων, χωρίς ν’ ανταποκρίνεται στην Αλήθεια.

Υπάρχει βέβαια μία διδασκαλία περί «Εκλεκτού Λαού». Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτής της φυλής που βρίσκεται σήμερα πάνω στη γη, και από όσα στοιχεία γνωρίζουμε φαίνεται καθαρά πως ο Θεός σε διάφορες εποχές εξέλεξε ορισμένους ανθρώπους για να εκτελέσουν ένα ορισμένο πνευματικό έργο, όπως τον Μωυσή, τον Ηλία, τον Ιωάννη, τον Παύλο και άλλους.

            Σε παλαιότερη εποχή είχε εκλέξει τον Αβραάμ, την Οικογένειά του, και μετά ολόκληρη τη φυλή των απογόνων του. Αυτή η φυλή ονομάστηκε από τον Ιακώβ Ισραηλίτες και εξελέγησαν για ένα ειδικό σκοπό, κατά το σχέδιο του Θεού, της ευλογίας δια μέσου αυτών όλων των ανθρώπων. Οδηγούντο, φρουρούντο και πειθαρχούσαν στις οδηγίες και εντολές του Θεού κατά τέτοιο θαυμάσιο τρόπο, ώστε ο σπόρος της πίστεως στον Ένα Αληθινό Θεό να μπορεί να διατηρείται ζωντανός και να συντηρείται – διατηρείται ανάμεσα στους ανθρώπους, μέχρις ότου ήθελε προπαρασκευασθεί λαός κατάλληλος δια μέσου του οποίου η Βασιλεία Του ήθελε εγκαθιδρυθεί επί της γης.

            Ο Πέτρος στην Α΄ επιστολή του (Β΄9) λέει: «Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το άγιο έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός, για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε απ’ το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. »

            Η κλήση του Ισραήλ έληξε όταν εκ του λαού αυτού προήλθε ο Ιησούς Χριστός, ο ελευθερωτής και Σωτήρ του Κόσμου. Το Έργο το οποίο Αυτός άρχισε στην Παλαιστίνη, της σωτηρίας και αποκατάστασης του ανθρώπου της πτώσης, στους Πατρικούς Κόλπους, δια της Χριστοποιήσεώς του, συνεχίζεται επί δύο χιλιάδες χρόνια και ακόμη δεν έχει τελειώσει.

            Το Μέγα Έργο Του της σωτηρίας και αποκατάστασης του ανθρώπου κατά την εποχή αυτή προορίζει ένα αριθμό δοκιμασμένων και εκπαιδευμένων και πνευματικώς αναπτυγμένων ανθρώπων για να εργασθούν υπό την Καθοδήγηση και Εποπτεία Του στην εγκαθίδρυση της ενδόξου Βασιλείας Του,  της Αγάπης, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Ελευθερίας και της Ειρήνης επί της γης. Αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούνται και γυμνάζονται υπό του Παρακλήτου για να καταστούν ικανοί να γίνουν οι νέοι ηγέτες, της Νέας Πνευματικής περιόδου επί της γης, κατά την οποία θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Οικουμένη η Βασιλεία του Πνεύματος, κατά την οποία θα δοθεί πνευματική ζωή εις τα σύμβολα, τα οποία οι ακολουθούντες παρεκτραπέντες εν τη ευλαβεία της απεικονιζόμενης ιδέας, προσκύνησαν την υλική όψη αυτών, αδυνατούντες να εννοήσουν ότι υπό την παραλλαγή της εξωτερικεύσεως των συμβολισμών και των τύπων υπάρχει η αυτή Εστία του Πνεύματος. Ακόμη θα ερμηνευθούν επί νέων βάσεων τα διδάγματα του Ιησού, τα αλληγορικώς κηρυχθέντα και θα επιφέρουν αλλαγές σοβαρές επί του τρόπου του θρησκευτικώς σκέπτεσθαι και του προορισμού του ανθρώπου. Ζούμε στους χρόνους που θ’ αρχίσει η αποκατάσταση αυτή.

            Από αυτή τη γενεά θα προέλθει το βασίλειον ιεράτευμα, αυτών που πρέπει να βασιλεύσουν ως βασιλείς και ιερείς. « Βασιλιάδες τούς έκανες αυτούς και ιερείς για να λατρεύουν το Θεό μας· θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη» (Αποκ. Ε΄10). Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι η αρχή του Αγίου Έθνους, που θα πληρώσει όλη τη γη με τη δόξα του. Αυτοί θα είναι τώρα το φως του κόσμου και το φως τους θα αυξάνει μέχρις ότου όλοι οι σκοτεινοί τόποι της γης φωτισθούν.

Με υπερνίκηση ενσωματώνουν στη συνείδησή τους τις Πνευματικές ιδιότητες και Αρετές του Κυρίου και συνεπώς γίνονται όλο και περισσότερο η ζωντανή εκδήλωση της Αγάπης, της Δικαιοσύνης και της Δόξας Του.  Κατασκευάζουν το σώμα Χριστού, το τόσο θαυμάσια περιγραφόμενο από τον Παύλο. Δια μέσου αυτών ο κόσμος θα λάβει την Ευλογία αποκατάστασής του και ο Ιησούς Χριστός θα δοξασθεί ως ο Βασιλέας και Ποιμήν ολοκλήρου της γης.

Η ατομική συνείδηση «λαός» αντιπροσωπεύει σκέψεις άτακτες, αταξινόμητες. “Εκλεκτός λαός” είναι οι πνευματικώς διαφωτισμένες και υπάκουες σκέψεις μας. Όσο οι ποικίλες καταστάσεις συνείδησης και των σκέψεών μας αφυπνίζονται με το εσώτερο φως του Χριστού και αλλάζουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την Αλήθεια, τόσο τότε εισέρχονται στις τάξεις του «εκλεκτού λαού».