Δράττε ως Θεοί

Αν επιθυμείς να είσαι Θεός, θα γίνεις Θεός μέσα από τα μικρά κι ασήμαντα πράγματα, μέσα από τις μικρές καθημερινές καταστάσεις, θα γίνεις Θεός δίνον­τας ό,τι έχεις, Θεός που εκπαιδεύεται. Αλλά πάντα, σε όποιο στάδιο εκπαίδευσης συνειδητότητας της Θέωσής σου κι αν είσαι, θα δίνεις όση συνειδητότητα έχεις απο­κτήσει, όση Θεότητα έχεις χωρέσει μέσα σου. Αν δεν εκδηλώσεις τη Θεότητα που χώρεσες, δεν πρόκειται να χωρέσεις άλλο τμήμα της, δεν πρόκειται να φτάσεις να τη χωρέσεις ολόκληρη. Αν περιμένεις να μαζέψεις γνώ­ση, να μαζέψεις εμπειρία και κατόπιν, ξαφνικά, να εκδηλω­θείς ως Θεός, μέσα σε μια στιγμή, τότε είσαι τελείως, μα τελείως λάθος.

Προχώρησε, Άνθρωπε, για να ενατενίσεις την Ολο­κλήρωση. Κατανόησε ότι, οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου που σε ενοχλεί, είσαι εσύ, υπάρχει μέσα σου το στοιχείο αυτό. Αν δεν υπήρχε, δεν θα σου προκαλούσε ενόχλη­ση, δυσαρμονία, ή οποιοδήποτε στοιχείο ανισορρο­πίας. Αντίθετα, θα μπορούσες να το καλύψεις με Αρμονία, με Ισορροπία, με Ενότητα. Χρησιμοποίησε τον κόσμο των μορφών, που άλλωστε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πολ­λαπλότητα του Εαυτού σου, σαν έναν μεγάλο καθρέφτη, που θα σου καταδεικνύει με σαφήνεια τις τάσεις ανι­σορροπίας, τα κενά φωτός, τις καταστάσεις άγνοιας και ημιμάθειας, και κάθε φορά που θα συλλαμβάνεις μία τέτοια κατάσταση, μετουσίωνε και εναρμόνιζε. Μετουσίωνε με την ενέργεια του Λόγου που υπάρχει μέσα σου. Διαμοίραζε αυτή τη Μετουσίωση και την Εναρμόνιση στα πάντα. Γιατί η μετουσίωση και η εναρμόνιση που περιορίζεται στο δικό σου τμήμα, είναι παροδική και ασταθής. Η μόνη βεβαιότητα της Αρμονίας είναι η ολο­κληρωμένη Αρμονία. Το μόνο σημείο που επιβεβαιώνει την πραγμάτωση της Ισορροπίας είναι η Ισορροπία της Ολότητας του Ανθρώπου.

Έχεις μάθει να θεωρείς δύσκολα αυτά που είναι απλά. Δυσκολεύεσαι να είσαι ο Εαυτός σου, χαίρεσαι να κατα­σκευάζεις Κατεστημένα. Όλα αυτά ανατρέπονται με τη δονητική Ενέργεια που πηγάζει από εντός σου και που διαχέεται γύρω σου. Τη στιγμή της ανατροπής διακατέχεσαι από κενό, μη φοβηθείς, μην παρουσιάσεις αδράνεια, γέμισε το κενό σου με Θεία Γνώση, με Θεία Ευχαρι­στία, για τη Γέννηση που συντελείται μέσα σου. Μά­θε να διακρίνεις το Θάνατο από τη Ζωή, την Πτώση από την Άνοδο, γιατί μπερδεύεις πάρα πολλές φορές αυτές τις έννοιες, αυτές τις καταστάσεις, βιώνεις το τέλος της φθο­ράς και την αρχή της Αφθαρσίας και νομίζεις ότι βιώνεις τον πνευματικό θάνατο. Βιώνεις τον προάγγελο της Ανα­γέννησης και της Ανάστασης και πιστεύεις ότι ζεις την απογοήτευση της πτώσης. Μάθε ν’ αντικρίζεις καθε­τί με μοναδικό στόχο τη Θέωση, με βλέμμα θεότητας, με συναίσθηση θεότητας, με εκδήλωση θεότητας. Αυ­τό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις, πως για να γεννηθεί η ελευθερία σου, η Θεία Ελευθερία σου, πρέπει να κατα­λυθεί η φθαρτή δέσμευσή σου, ότι για να εισέλθεις στην Απόλυτη Ένωση, Γαλήνη και Ισορροπία, πρέπει πρώτα να διαπεραστείς από τα συναισθήματα της απογοήτευσης και της ελπίδας, της χαράς και της θλίψης, και μέσα από την αλλεπάλληλη αυτή διαδικασία, να κατανοή­σεις την Ένωσή τους, την ίδια Θυσία τους, και να γεν­νηθείς άνωθεν, ως Φως, ως Αγάπη.

Προσπάθησε να θέσεις σε εφαρμογή την αποδοχή του Εαυτού σου, αντικρίζοντας με όμοιο τρόπο κάθε κομμά­τι που βρίσκεται γύρω σου, στον κόσμο της ύλης. Εκεί δί­νεις τις εξετάσεις σου, εκεί παρουσιάζεις, αν πράγματι πιστεύεις ότι είσαι Ένα με τα πάντα, εκεί φανερώνεται η ισορροπία σου. Αφομοίωνε εντός σου τα στοιχεία που εκδηλώνονται μεμονωμένα γύρω σου. Ένωνέ τα. Ευλόγησε αυτά τα στοιχεία και διάχυσέ τους Αρμονία και Φως. Είσαι εσύ, επιμένω και το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ βασικό σημείο, και πρέπει να το κατανοή­σεις και να το εκδηλώσεις στην πράξη, όχι στη θεω­ρία. Η θεωρία είναι νοητική κατάσταση, διανοιακή και μπορεί να τροφοδοτήσει εγωισμό και πλάνη. Η πράξη είναι Αλήθεια. Η πράξη είναι η σαφήνεια και η καθαρό­τητα του Εαυτού σου. Σε όποιο στάδιο εξέλιξης εσωτερι­κής και αν βρίσκεσαι, αν η πράξη δεν συνταυτίζεται μ’ αυ­τή την εσωτερική κατάσταση, τότε δεν την εκδηλώνεις και επομένως δεν είσαι η εσωτερική κατάσταση.

Αν επιθυμείς να είσαι Θεός, θα γίνεις Θεός μέσα από τα μικρά κι ασήμαντα πράγματα, μέσα από τις μικρές καθημερινές καταστάσεις, θα γίνεις Θεός δίνον­τας ό,τι έχεις, Θεός που εκπαιδεύεται. Αλλά πάντα, σε όποιο στάδιο εκπαίδευσης συνειδητότητας της Θέωσής σου κι αν είσαι, θα δίνεις όση συνειδητότητα έχεις απο­κτήσει, όση Θεότητα έχεις χωρέσει μέσα σου. Αν δεν εκδηλώσεις τη Θεότητα που χώρεσες, δεν πρόκειται να χωρέσεις άλλο τμήμα της, δεν πρόκειται να φτάσεις να τη χωρέσεις ολόκληρη. Αν περιμένεις να μαζέψεις γνώ­ση, να μαζέψεις εμπειρία και κατόπιν, ξαφνικά, να εκδηλω­θείς ως Θεός, μέσα σε μια στιγμή, τότε είσαι τελείως, μα τελείως λάθος.

Αέναη θα είναι η εκδήλωσή σου, αέναη θα είναι η εκπαίδευσή σου. Πώς μπορείς να διδάσκεσαι να γίνεις Θεός, όταν συγκεντρώνεις χωρίς να δίνεις; Μια τέτοια δι­δαχή είναι τελείως αντίθετη με τη λειτουργία της Θέωσης, τελείως αντίθετη με τον παλμό της Δημιουργίας. Η προσφορά σου σε Θεώνει. Και η προσφορά σου σε Θεώνει γιατί δείχνει πόσο πιστεύεις ότι είσαι Θεός, πόσο συνειδη­τοποιείς και πόσο χωράς, δείχνει την Ανάσα της Ύπαρξής σου, και η Ανάσα της Ύπαρξής σου είναι η μόνη σίγουρη και σαφέστατη που καταδεικνύει το βαθμό ταύτισής σου με το Άπειρο.

Όσο μαζεύεις, δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι μέσα στην τάση σου της απορρόφησης. Όσο διαχέεις, απελευθε­ρώνεσαι. Απελευθερώνεσαι μέσα στο Άπειρο. Είναι Νό­μος της Δημιουργίας, ό,τι κατέχεις σε κατέχει, ό,τι κρα­τάς σε δεσμεύει, ό,τι αποκτάς γίνεται βάρος φθοράς. Τίποτα δεν πρέπει να είναι δικό σου, για να έχεις τα πάντα, τίποτα δεν πρέπει να σου ανήκει, για να βρί­σκεσαι παντού. Μάθε να λειτουργείς μέσα στους Νό­μους, γίνε ο Νόμος, εμφάνισε τους Νόμους από μέσα σου, μην περιμένεις να έρθουν για να σε διδάσκουν και ν’ αποκαθιστούν την ισορροπία. Ενεργοποιήσου ώστε να καλύψεις αυτή τη λειτουργικότητα με τη δραστηριοποίηση των Νόμων από μέσα σου. Έκφρασε την ενότητά σου, την κατανόηση της συνταύτισης του Καλού και του Κακού σε Ουδέτερο, με τη διάχυση αρμονικής Ενέρ­γειας σε κάθε κατάσταση πάνω στον πλανήτη, σε κά­θε Ον. Μίλα με τον Θεό που κατοικεί στα πάντα. Ένας είναι. Εσύ είσαι. Ενεργοποίησε τη θεότητα μέσα από τα πάντα, για να τη δεις ενεργοποιημένη και μέσα σου. Μη σταματάς πουθενά, μην επιζητείς φανταχτερές εκδηλώ­σεις, κατανόησε τη λειτουργικότητα της σιωπής, όπως έχεις κατανοήσει και την αρμονία των ήχων. Εισχώρησε σε κάθε αντίθετη έννοια και σύνδεσέ την, γιατί καμιά αντί­θεση δεν πρέπει να υφίσταται μέσα σου για να είσαι Θεός.

Η Αγάπη του Πατρός

Η ροή του Λόγου

και

Η Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

Φανέρωσε την κατανόηση της Μορφής και του Αμόρφου με τη δυνατότητα να ατενίζεις το Είναι σου στα πάν­τα και διαμέσου αυτής της φανέρωσης ταυτίσου με το Τρισυπόστατο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ανέρχεσθε ως Άγγελοι, Κινήσθε ως Άγιοι, Δράττε ως Θεοί.

Δια της Αγάπης του Πατρός, της Ροής του Λόγου και την Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

Ανέρχεσθε ως Άγγελοι,

Κινήσθε ως Άγιοι,Δράττε ως Θεοί.