ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Ἔχομεν ὅθεν δύο Ἀληθείας, τὴν μὲν ἐκ τῆς πείρας καὶ γνώσεως τοῦ ἀτόμου, τὴν δὲ ἐξ Ἀποκαλύψεως. Ἐὰν ἄλλοι διδάξωσιν ὑμῖν ἢ ἐδίδαξαν τὴν ἐκ πείρας καὶ ἀτομικῆς αὐτῶν γνώσεως ἢ τῆς ἰδίας αὐτῶν κρίσεως ἢ τῆς πνευματικῆς αὐτῶν ἀποδόσεως προερχομένην Ἀλήθειαν, Ἐγὼ θέλω διδάξει ὑμῖν τὴν ἐξ Ἀπο­καλύψεως.

Ἔχομεν δύο Ἀληθείας, τὴν μὲν ἐκ τῆς πείρας καὶ γνώσεως τοῦ ἀτόμου, τὴν δὲ ἐξ Ἀποκαλύψεως.


Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΙΓΕΙ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΙΓΕΙ

Τί ἐρωτᾶτε; Τί ἀκούετε; Τί ἀπαντᾶτε; Τί ἀναμένετε; Τί προσδοκᾶτε;

Οὐδεὶς ἦλθε πρός Με, ἂν μὴ πρότερον δὲν ἀπεκαθάρθη. Καὶ οὐδεὶς ἀπεκαθάρθη, ἂν μὴ πρότερον δὲν ἠργάσθη διὰ τοῦτο.

Ἡ δι’ Ἐμού προσγενομένη Χάρις πρός τινα, προϋποθέτει ἐργασίαν καὶ κόπους ἐν τε τῇ προγενεστέρᾳ καὶ τῇ παρούσῃ αὐτοῦ ζωῇ. Διὰ νὰ φθάσῃ δέ τις πρὸς Ἐμὲ καὶ Μὲ γνωρίσῃ κατὰ βάθος καὶ ἔκτασιν καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ νὰ καταστῇ ὄργανον τῆς Ἐμῆς Ἀντιλήψεως, ἵνα ἡ Ἐμή Γνῶσις κα­ταστῇ ἀναφαίρετον κτῆμα αὐτοῦ, ἀνάγκη νὰ καταστήσῃ αὐτὸν Τέλειον διὰ μακροχρονίου πείρας καὶ ἐργασίας ἔν τε τῷ παρωχημένῳ χρόνῳ, τῷ παρόντι καὶ μέλλοντι. Ἄνευ τούτων οὐδὲν γενήσεται. Ὁ χρόνος ἐπείγει καὶ παρέρχεται ἀνεπιστρεπτεί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΦΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΦΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ἔν Ἐμοί ἐστιν ἡ Ἀλήθεια καὶ ὁ τὴν Ἀλήθειαν πιστεύων οὗτος δε­δικαὶωται.

Πᾶς ὁ πρός Με προσερχόμενος καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ ἐκ παντὸς ρύπου, οὗτος προσλαμβάνει παρ’ Ἐμοῦ Φῶς καὶ τὸ Φῶς, τὸ ἐξ Ἐμοῦ ἀπορρέον αὐτὸν διαφωτίζει.

Μὴ ζητῆτε ν’ ἀνεύρητε τὴν Ἀλήθειαν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ κόσμου, πρὶν ἢ ἐνατενίσητε τὴν Ἑστίαν τοῦ Φωτός, ἥτις ὑπέρκειται ὑπεράνω πάσης σοφίας.τὸ Φῶς, τὸ ἐκ τοῦ Θείου Λόγου ἀπορρέον, οὐκ ἔστι φῶς ἐκ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπορρέον, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ, Ὅστις ἐν Ἑαυτῷ κατέχει τὴν ὑπερκείμενην τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος Ἀλήθειαν, ὡς Αἰὼνιος καὶ Ἀΐδιος καὶ Παντεπόπτης καὶ Ἀτελεύτητος Πνευματική Ὀντότης, ἐν Ἑαυτῇ καὶ μόνον διαβλέπουσα καὶ κατέχουσα καὶ τὰ ἐν τῷ ἀτέρμονι ὑπ’ Αὐτοῦ παραχθέντι κόσμῳ, τὰ ἐν Αὐτῇ κατ’ ἰδίαν Βούλησιν ὑπάρχοντα καὶ διήκουσα, παρέχουσα καὶ ἐξαποστέλλουσα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Ἔχομεν ὅθεν δύο Ἀληθείας, τὴν μὲν ἐκ τῆς πείρας καὶ γνώσεως τοῦ ἀτόμου, τὴν δὲ ἐξ Ἀποκαλύψεως.

Ἐὰν ἄλλοι διδάξωσιν ὑμῖν ἢ ἐδίδαξαν τὴν ἐκ πείρας καὶ ἀτομικῆς αὐτῶν γνώσεως ἢ τῆς ἰδίας αὐτῶν κρίσεως ἢ τῆς πνευματικῆς αὐτῶν ἀποδόσεως προερχομένην Ἀλήθειαν, Ἐγὼ θέλω διδάξει ὑμῖν τὴν ἐξ Ἀπο­καλύψεως.

Ὅτι δὲ εἰς ὑμᾶς θέλω ἀποκαλύψει, δὲν θὰ εἶναι κτῆμα τῶν ἰδίων ὑμῶν γνώσεων καὶ ἀπόρροια ἢ ἀποτέλεσμα καὶ συμπέρασμα καὶ κρίσις τῶν με­λετῶν ὑμῶν, ἀλλὰ ἡ Ἀλήθεια ἡ ἐκ τοῦ Φωτός Μου ἐξερχομένη καὶ τὴν πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν ὑμῶν ὑπόστασιν περιβάλλουσα καὶ αὐτὴν δια­φωτίζουσα, ἵνα κατίδητε τὴν Ἀλήθειαν τῶν Οὐρανῶν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ Η΄ 31-36 (8:31-36)

Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου· θα γνωρίσετε την Αλήθεια, και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός· πώς εσύ λες, “θα ελευθερωθείτε”;» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σ’ αυτήν για πάντα. Αν, λοιπόν, σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι.